കല സാഹിത്യ കാരന്‍മാര്‍ പലപ്പോഴും അവരുടെ സൃഷ്ടിയില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങി കൂടാനാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. അവര്‍...

എന്നെ ഒരുപാട് ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ച ഈ ചോദ്യം മറ്റാരില്‍ നിന്നും അല്ല ഉണ്ടായത് എന്‍റെ...